HUSK afdækning når der arbejdes på båden

februar 24, 2022 11:53 am

HUSK at der skal dækkes af, så du kan få samlet sliberester, malerester osv. op

Der skal også dækkes af, så rester ikke kommer over på Tunø færgens areal.

Læs evt. havnereglement afsnit 13:

13. Landarealers anvendelse.
Vinterpladsen skal udnyttes bedst muligt, og det påhviler derfor brugerne at meddele
tidspunkt for optagning, så en hensigtsmæssig placering kan tilstræbes.
Udenfor ovennævnte tidsrum kan havnefogeden foranledige både, der står på
oplagspladsen, fjernet for ejers regning.
Sommeropbevaring på land kan dog finde sted i begrænset omfang. Der skal i så
fald træffes aftale herom med havnefogeden, og båden skal placeres på den anviste
plads, selvom flytning af båden er nødvendig.
Det er bådejerens pligt at sørge for fjernelse af affald m.v. fra egen oplagsplads
snarest efter søsætning.
Ved bundmaling, slibning og reparation af båden er det bådejerens pligt at foretage
forsvarlig afdækning samt destruktion af malingsrester etc. Ved større
overfladearbejder, f.eks. osmosebehandling eller total afslibning af bundmaling eller
gelcoat skal de af havnen godkendte værktøjer anvendes.
En evt. miljøerstatning påhviler alene bådejeren.
Lystbådehavnen råder over professionelle maskiner med tilkoblet støvsuger, som
sikrer opsamling af slibemateriale.
I det omfang, der er plads, kan både fra andre havne placeres på arealerne, dog kun
med havnefogedens tilladelse.